+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

Dom v ZGNL je del izobraževalne ustanove, ki ima gotovo zelo pomembno vzgojno nalogo: priprava otrok in mladostnikov na življenje. Otroci in mladostniki so vanj nameščeni na osnovi Odločbe Komisije za usmerjanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami: zato, ker se ne šolajo v kraju bivanja oziroma so strokovnjaki presodili, da je tako za otroka oziroma mladostnika bolje.

Dom mora otroku oziroma mladostniku zagotoviti urejene življenjske pogoje in vsaj dobre, če ne odlične, pogoje za učenje. V to strukturo sodijo vzgojna ravnanja, pričakovanja in odzivi, ki bodo uravnavali sobivanje otrok in mladostnikov, vzgojiteljev in drugih vključenih v vzgojno – izobraževalni okvir, da bo to sobivanje prijetno in vsem v zadovoljstvo in korist.

Otroci in mladostniki prihajajo v dom iz različnih socialnih in kulturnih okolij in iz različnih stilov družinske vzgoje. Etični kodeks, ki je nastal na osnovi Ustave RS Slovenije in šolske zakonodaje, na osnovi aktivnega sodelovanja otrok in mladostnikov na sestankih vzgojnih skupin in na osnovi sklepov aktiva vzgojiteljev, določa domske skupne vrednote, norme, pravice in dolžnosti, ki nam bodo vsem: otrokom, mladostnikom, vzgojiteljem, drugim zaposlenim in staršem, omogočale enakost, spoštovanje, dostojanstvo, enake možnosti in pravičnost. V domu bomo skušali zagotoviti vsem deležnikom vzgojnega procesa upoštevanje temeljnih človekovih potreb: svoboda, spoštovanje in zasebnost, vendar pod pogojem, da prav nobeno ravnanje ni in ne bo v škodo nikogar.

 

Dolžnosti ustanove Pravice ustanove

·      Varno okolje.

·      Preventivno ravnanje.

·      Preprečevanje nesprejemljivega vedenja.

·      Zgledno ravnanje vseh zaposlenih.

·      Enakopravnost.

·      Učna pomoč.

·      Socialna in čustvena opora.

·      Nujna zdravstvena pomoč.

·      Kontinuirano dajanje zdravil, predpisanih s strani uradne medicine.

 

·      Varnost.

·      Strokovna avtonomija.

·      Spoštovanje.

 

Dolžnosti otrok in mladostnikov v domu Pravice otrok in mladostnikov v domu

·      Življenje in delo v skladu z hišnim redom.

·      Upoštevanje navodil vzgojiteljev.

·      Upoštevanje navodil drugih strokovnih delavcev.

·      Varovanje svojega zdravja.

·      Ne ogrožati drugih.

·      S svojim vedenjem ne motijo drugih.

·      Spoštljivo ravnanje z domskim inventarjem.

·      Govoriti v slovenskem jeziku ali pa v slovenskem znakovnem jeziku.

·      Pozdravljanje.

·      Spoštovanje.

·      Varnost.

·      Zasebnost.

·      Kakovostni pogoji bivanja.

·      Kakovostna prehrana.

·      Nujna zdravstvena pomoč.

·      Kontinuirano jemanje zdravil za kronične bolezni.

 

 

Dolžnosti staršev Pravice staršev

·      V primeru namernega poškodovanja domskega inventarja poravnati nastalo škodo.

·      Na povabilo vzgojitelja se udeležijo pogovora – sestanka.

·      V primeru, da vzgojitelj presodi, da bi bilo treba otroka oziroma mladostnika, zaradi njegove varnosti in varnosti drugih, odstraniti iz vzgojne situacije, bodo nemudoma prišli po otroka oziroma mladostnika.

·      V primeru, da je otrok oziroma mladostnik pod vplivom opojnih substanc, vzgojitelj takoj pokliče starše, ki pridejo svojega otroka takoj iskat in ga odpeljejo domov.

·      Obveščenost: enkrat tedensko po e. pošti in ob vsakem dogodku, ki vpliva na kakovost življenja njihovega otroka oziroma mladostnika

·      Spoštovanje.

 

HIŠNI RED

organizacija dneva:

5.30 – 8.00 Bujenje, jutranja opravila, zajtrk.
9.00 – 10.30 Dopoldanska učna ura: obvezna za dijake, ki imajo pouk popoldne, za ostale – možnost.
13.00 – 14.30 Kosilo. Za dijake v DD Vič je možnost kosila od 11.30 do 16.30.
14.00 – 16.30 Obvezna učna ura za dom na Vojkovi.
17.00 – 18.30 Obvezna učna ura za dijake v DDVič.
16.00 – 19.00 Organizirane dejavnosti, izhodi, obiski.
19.00 – 19.30 Večerja. DD Vič: od 18.30 do 20.30.
19.30 – 20.30 Organizirane dejavnosti, individualna učna pomoč, prosi čas.
20.30 – 22.00 Priprava na nočni počitek.
21.00 Vsi otroci in mladostniki v svojih stanovanjih.
21.00 Nočni počitek za otroke do 4. razreda.
21.30 Nočni počitek za otroke do 9. razreda.
22.00 Nočni počitek za mladostnike.
do 6.00 Nočni počitek.

 

Odhodi domov in prihodi v dom:

na dan odhodov domov je dom odprt do 16. ure. Otroci oziroma mladostniki se vpišejo v knjigo odhodov. Dom je za konec tedna zaprt. Dom se odpre v ponedeljek ob 7.00. Ob prihodu se otroci oziroma mladostniki vpišejo v knjigo prihodov.

Obiski:

obiski v domu so dovoljeni od 16.00 do 19.00. Dovoljeni so v dnevnih sobah. Obiski v spalnicah so prepovedani.

Izhodi izven območja zavoda:

brez spremstva vzgojitelja smejo mladostniki izven območja zavoda po dopolnjenem 14. letu starosti. Izhodi so mogoči samo z vzgojiteljevim dovoljenjem. Nujna je točnost pri dogovorjenem povratku v dom. Izhodi so dovoljeni do 21. ure. Izjemoma dlje, z dovoljenjem vzgojitelja.

Organizirane dejavnosti:

vse dejavnosti se organizirajo ob soglasju celotne vzgojne skupine. Te dejavnosti so za vse otroke in mladostnike iz vzgojne skupine obvezne.

Skrb za vredne predmete:

ob prihodu v dom dobi otrok oziroma mladostnik ključ od kovinske omarice, kamor pospravlja vse vredne predmete. Dom za kraje vrednih stvari, ki niso pospravljene v zaklenjene omarice ne odgovarja.

Skrb za čistočo:

otroci, ob pomoči vzgojiteljev, skrbijo za osebno higieno, urejenost svoje sobe, čistočo svoje garderobe, urejenost skupnih bivalnih prostorov, kopalnice (po uporabi) in stranišča (po uporabi). Za mladostnike se pričakuje, da vse to opravijo samostojno in odlično. V domu je uporaba copat obvezna. Nošenje športnih copat namesto copat je prepovedano.

Odhod v šolo:

otrok oziroma mladostnik zapusti svojo vzgojno skupino 10 minut pred začetkom pouka. V DD Vič 1 uro pred začetkom pouka.

Prehranjevanje:

je dovoljeno le v dnevni sobi in kuhinji. Prehranjevanje po 22. uri je prepovedano.

Dežurstvo:

dežurni otrok oziroma mladostnik prinese zajtrk, kosilo, malico in večerjo za vso vzgojno skupino. Odnese termo posodo po kosilu. Skrbi za urejenost skupnih bivalnih prostorov. Opravlja naloge in zadolžitve po navodilih vzgojitelja.

Prepovedi:

strogo je prepovedano kajenje, uživanje alkohola in drog. Prepovedana je vožnja drugih oseb v mladostnikovem avtomobilu. V domu so spolni odnosi prepovedani.

Uporaba elektronskih naprav (osebni računalniki, tablice, komunikatorji, konzole za računalniške igrice):

uporaba teh naprav je dovoljena do 3 ure na dan. Uporaba se vpisuje v tabelo v dnevni sobi. V čas 3 ur ne šteje uporaba teh naprav v času učne ure, v dnevni sobi, če gre za delo za šolo. Učenci OŠ mobilnih telefonov ne nosijo v šolo. Elektronske naprave otroci in mladostniki pospravijo omarice z ključem ob 21. uri. Mobilne telefone otroci in mladostniki oddajo svojemu vzgojitelju ob 21.45. V primeru neupoštevanja pravil, vzgojitelj obvesti starše, ki isti ali naslednji dan pridejo po elektronsko napravo. Otrok oziroma mladostnik ostane brez elektronske naprave teden dni. Ob vsaki naslednji kršitvi se odvzem elektronske naprave podaljša za en teden.

Taka struktura življenja in dela v domu ZGNL omogoča otrokom in mladostnikom varnost in predvidljivost. Odstopanja od teh okvirjev pomenijo kršitev etičnega kodeksa. Temu bodo sledili pogovori z vzgojiteljem in s starši. V primeru, da bo otrok oziroma mladostnik vztrajal pri vedenju, ki bo motilo druge, mu bodo naložene obveznosti in naloge, ki mu bodo pomagale ozavestiti neprimerno vedenje, naloge in navodila v smislu restitucije, prav gotovo odvzem ugodnosti in kakšna manj prijetna, pa zato koristna zadolžitev. V kolikor tudi na ta način ne bomo dosegli sprejemljivega vedenja, bo otrok oziroma mladostnik poslan za en teden domov. V primeru, da se kršitev ponovi, bo šel domov spet in prav tako za en teden.

Če bo vzgojiteljski zbor presodil, da je kljub vsemu potrebno izreči administrativni vzgojni ukrep, bo tako ravnal.

 

Dostopnost