Na začetku šolskega leta je staršem in mladostnikom, ki bivajo v domu, predstavljen etični kodeks – zavezujoč dokument za vse strokovne delavce, dijake in starše. Vsebina etičnega kodeksa vam je na voljo v nadaljevanju branja te strani.

Dom v ZGN Ljubljana je del izobraževalne ustanove, ki ima gotovo zelo pomembno vzgojno nalogo: priprava otrok in mladostnikov na življenje. Otroci in mladostniki so vanj nameščeni na osnovi Odločbe Komisije za usmerjanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami: zato, ker se ne šolajo v kraju bivanja oziroma so strokovnjaki presodili, da je tako za otroka oziroma mladostnika bolje.

Dom mora otroku oziroma mladostniku zagotoviti urejene življenjske pogoje in vsaj dobre, če ne odlične, pogoje za učenje. V to strukturo sodijo vzgojna ravnanja, pričakovanja in odzivi, ki bodo uravnavali sobivanje otrok in mladostnikov, vzgojiteljev in drugih vključenih v vzgojno – izobraževalni okvir, da bo to sobivanje prijetno in vsem v zadovoljstvo in korist.

Otroci in mladostniki prihajajo v dom iz različnih socialnih in kulturnih okolij in iz različnih stilov družinske vzgoje. Etični kodeks, ki je nastal na osnovi Ustave RS Slovenije in šolske zakonodaje, na osnovi aktivnega sodelovanja otrok in mladostnikov na sestankih vzgojnih skupin in na osnovi sklepov aktiva vzgojiteljev, določa domske skupne vrednote, norme, pravice in dolžnosti, ki nam bodo vsem: otrokom, mladostnikom, vzgojiteljem, drugim zaposlenim in staršem, omogočale enakost, spoštovanje, dostojanstvo, enake možnosti in pravičnost. V domu bomo skušali zagotoviti vsem deležnikom vzgojnega procesa upoštevanje temeljnih človekovih potreb: svoboda, spoštovanje in zasebnost, vendar pod pogojem, da prav nobeno ravnanje ni in ne bo v škodo nikogar.

Dolžnosti ustanove:

 • varno okolje
 • preventivno ravnanje
 • preprečevanje nesprejemljivega vedenja
 • zgledno ravnanje vseh zaposlenih
 • enakopravnost
 • učna pomoč
 • socialna in čustvena opora
 • nujna zdravstvena pomoč
 • kontinuirano dajanje zdravil, predpisanih s strani uradne medicine, pod nadzorom vzgojitelja. Zdravila se nahajajo v za to določenem prostoru v vzgojiteljevem kabinetu.

Pravice ustanove:

 • varnost
 • strokovna avtonomija
 • spoštovanje

Dolžnosti otrok in mladostnikov v domu:

 • življenje in delo v skladu s hišnim redom
 • učenje
 • upoštevanje navodil vzgojiteljev
 • upoštevanje navodil drugih strokovnih delavcev
 • varovanje svojega zdravja
 • ne ogrožati drugih
 • s svojim vedenjem ne motijo drugih
 • spoštljivo ravnanje z domskim inventarjem
 • ob odhodu otroka/mladostnika v šolo/domov, mora biti soba urejena, postelja postlana in smeti odnešene
 • govoriti v slovenskem jeziku ali pa v slovenskem znakovnem jeziku
 • pozdravljanje

Pravice otrok in mladostnikov v domu:

 • spoštovanje/dostojanstvo
 • varnost
 • zasebnost
 • kakovostni pogoji bivanja
 • kakovostna prehrana
 • sodelovanje v skupini za spremljanje zadovoljstva s prehrano
 • nujna zdravstvena pomoč
 • kontinuirano jemanje zdravil za kronične bolezni

Dolžnosti staršev:

 • v primeru namernega poškodovanja domskega inventarja poravnati nastalo škodo
 • na povabilo vzgojitelja se udeležijo pogovora – sestanka
 • v primeru, da vzgojitelj presodi, da bi bilo treba otroka oziroma mladostnika, zaradi njegove varnosti in varnosti drugih, odstraniti iz vzgojne situacije, bodo nemudoma prišli po otroka oziroma mladostnika
 • V primeru, da je otrok oziroma mladostnik pod vplivom opojnih substanc, vzgojitelj takoj pokliče starše, ki pridejo svojega otroka takoj iskat in ga odpeljejo domov. To velja tudi za primer, če otrok/mladostnik poseduje predmet, nevaren za zdravje in življenje, in ga ni pripravljen izročiti vzgojitelju

Pravice staršev:

 • obveščenost: enkrat tedensko po e-pošti in ob vsakem dogodku, ki vpliva na kakovost življenja njihovega otroka oziroma mladostnika
 • spoštovanje

 

HIŠNI RED

organizacija dneva

zjutraj:               bujenje, jutranja opravila, zajtrk

dopoldne:          dopoldanska učna ura

13.00 – 14.30:    kosilo. DD Vič: od 11.00 do 17.00

popoldne:          obvezna učna ura

po učni uri:        organizirane dejavnosti, izhodi, obiski

19.00 – 19.30:   večerja. DD Vič: od 18.30 do 20.30

po večerji:         organizirane dejavnosti, individualna učna pomoč, prosti čas

20.30 – 22.00:   priprava na nočni počitek

21.00:               vsi otroci in mladostniki po svojih stanovanjih. Nočni počitek za otroke do 4. razreda

21.30:               nočni počitek za otroke do 9. razreda

22.00:               nočni počitek za mladostnike

do 6.00:            nočni počitek.


Odhodi domov in prihodi v dom:

na dan odhodov domov je dom odprt do 16. ure. Otroci oziroma mladostniki se vpišejo v knjigo odhodov. Dom je za konec tedna zaprt. Dom se odpre v ponedeljek ob 7.00. Ob prihodu se otroci oziroma mladostniki vpišejo v knjigo prihodov.

Obiski:

obiski v domu so dovoljeni od 16.00 do 19.00. Dovoljeni so v dnevnih sobah. Obiski v spalnicah so prepovedani.

Izhodi izven območja zavoda:

brez spremstva vzgojitelja smejo mladostniki izven območja zavoda po dopolnjenem 14. letu starosti. Izhodi so mogoči samo z vzgojiteljevim dovoljenjem. Otroci in mladostniki, ki bivajo v intenzivni skupini lahko zapustijo vzgojno skupino le ob pisnem soglasju staršev in ustnem soglasju vzgojitelja. Nujna je točnost pri dogovorjenem povratku v dom. Izhodi so dovoljeni do 21. ure. Izjemoma dlje, z dovoljenjem vzgojitelja.

Organizirane dejavnosti:

vse dejavnosti se organizirajo ob soglasju celotne vzgojne skupine. Te dejavnosti so za vse otroke in mladostnike iz vzgojne skupine obvezne.

Skrb za vredne predmete:

ob prihodu v dom dobi otrok oziroma mladostnik tromestno številčno kodo od kovinske omarice, kamor pospravlja vse vredne predmete. Dom za kraje vrednih stvari, ki niso pospravljene v zaklenjene omarice ne odgovarja.

Skrb za čistočo:

otroci, ob pomoči vzgojiteljev, skrbijo za osebno higieno, urejenost svoje sobe, čistočo svoje garderobe, urejenost skupnih bivalnih prostorov, kopalnice (po uporabi) in stranišča (po uporabi). Za mladostnike se pričakuje, da vse to opravijo samostojno in odlično. Obvezno je dnevno tuširanje. Umivanje zob je obvezno vsak dan: zjutraj in zvečer. V domu je uporaba copat obvezna. Nošenje športnih copat namesto copat je prepovedano.

Odhod v šolo:

otrok oziroma mladostnik zapusti svojo vzgojno skupino 10 minut pred začetkom pouka. V DD Vič 1 uro pred začetkom pouka.

Prehranjevanje:

je dovoljeno le v dnevni sobi in kuhinji. Prehranjevanje po 22. uri je prepovedano. Prinašanje hrane v dom ni dovoljeno. V primeru, da otrok/mladostnik hrano prinese, jo deli z vrstniki v svoji vzgojni skupini.

Dežurstvo:

dežurni otrok oziroma mladostnik prinese zajtrk, kosilo, malico in večerjo za vso vzgojno skupino. Odnese termo posodo po kosilu. Skrbi za urejenost skupnih bivalnih prostorov. Opravlja naloge in zadolžitve po navodilih vzgojitelja.

Prepovedi:

na območju zavoda je strogo prepovedano kajenje, uživanje alkohola in drog. Prepovedana je vožnja drugih oseb v mladostnikovem avtomobilu. V domu so spolni odnosi prepovedani.

Posedovanje oziroma uporaba predmetov oziroma sredstev, ki ogrožajo življenje, varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja, je v domu in na območju zavoda prepovedana.

Uporaba elektronskih zaslonov (v skladu s Smernicami, ki so jih pripravili slovenski pediatri, 2020):

uporaba teh naprav je dovoljena:

 • otroci do 9. leta 1 ura na dan,
 • otroci do 12. leta 1,5 ure na dan,
 • mladostniki do 15. leta do 2 uri na dan,
 • srednješolci do 3 ure na dan.

Uporaba se vpisuje v tabelo v dnevni sobi. V čas 3 ur ne šteje uporaba teh naprav v času učne ure, v dnevni sobi, če gre za delo za šolo. Učenci OŠ mobilnih telefonov ne nosijo v šolo. Elektronske naprave, z izjemo mobilnih telefonov, otroci in mladostniki pospravijo v kovinske omarice s tromestno številčno kodo ob 21. uri. Mobilne telefone otroci in mladostniki oddajo svojemu vzgojitelju ob 21.45 uri. Telefon prevzamejo 15 minut pred odhodom v šolo. Dijaki, ki pričnejo s poukom po 8.00 uri, lahko uporabljajo elektronske naprave z dovoljenjem dežurnega vzgojitelja. Pred 8.00 uro zjutraj uporaba elektronskih naprav (mobitel, tablica, konzole, TV …) ni dovoljena. V primeru neupoštevanja pravil, vzgojitelj obvesti starše, ki isti ali naslednji dan pridejo po elektronsko napravo. Otrok oziroma mladostnik ostane brez elektronske naprave teden dni. Ob vsaki naslednji kršitvi se odvzem elektronske naprave podaljša za en teden.

Taka struktura življenja in dela v domu ZGNL omogoča otrokom in mladostnikom varnost in predvidljivost. Odstopanja od teh okvirjev pomenijo kršitev etičnega kodeksa. Temu bodo sledili pogovori z vzgojiteljem in s starši. V primeru, da bo otrok oziroma mladostnik vztrajal pri vedenju, ki bo motilo druge, mu bodo naložene obveznosti in naloge, ki mu bodo pomagale ozavestiti neprimerno vedenje, naloge in navodila v smislu restitucije, prav gotovo odvzem ugodnosti in kakšna manj prijetna, pa zato koristna zadolžitev. V kolikor tudi na ta način ne bomo dosegli sprejemljivega vedenja, bo otrok oziroma mladostnik poslan za en teden domov. V primeru, da se kršitev ponovi, bo šel domov spet in prav tako za en teden.

Če bo vzgojiteljski zbor presodil, da je kljub vsemu potrebno izreči administrativni vzgojni ukrep, bo tako ravnal.

ZELO POMEMBNO:

Ravnanje v kritičnih situacijah: ko vzgojitelj presodi, da gre za nevarno situacijo, o tem obvesti pomočnika ravnatelja in se z njim posvetuje o ukrepih, ki so potrebni. Če pomočnika ne dobi, pokliče ravnateljico. Obvesti starše. Pokliče 112 ali 113, če je potrebno.